Clearance

Cấp độ tối đa: 5

Hủy tất cả hiệu ứng xấu và tốt đang có cho một thành viên tổ đội.
Các hiệu ứng được xóa là ngẫu nhiên nếu tỉ lệ thành công của kỹ năng dưới 100% và yêu cầu nhân vật phải có trong tổ đội.

[Cấp 1]: Tỉ lệ thành công 68%
[Cấp 2]: Tỉ lệ thành công 76%
[Cấp 3]: Tỉ lệ thành công 84%
[Cấp 4]: Tỉ lệ thành công 92%
[Cấp 5]: Tỉ lệ thành công 100%

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.