Epiclesis

Cấp độ tối đa: 5

Triệu hồi Cây Sự Sống có khả năng hồi sinh người chết, tăng MaxHP và hồi phục HP/SP mỗi 3 giây trong vùng hiệu lực 5×5 ô của cây.
Tiêu hao 1 Ancilla và 1 Holy Water.

[Cấp 1]: MaxHP +5%, Hồi phục 3% HP/ 2% SP
[Cấp 2]: MaxHP +10%, Hồi phục 3% HP/ 2% SP
[Cấp 3]: MaxHP +15%, Hồi phục 4% HP/ 3% SP
[Cấp 4]: MaxHP +20%, Hồi phục 4% HP/ 3% SP
[Cấp 5]: MaxHP +25%, Hồi phục 5% HP/ 4% SP

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.