Clementia

Cấp độ tối đa: 3

Thi triển Blesssing lên bản thân và các thành viên tổ đội khi đứng trong vùng hiệu lực.
Hiệu ứng ban phúc tăng dựa theo cấp độ nghề của nhân vật.

[Cấp 1]: AoE 3×3 ô, 120 giây hiệu lực
[Cấp 2]: AoE 7×7 ô, 180 giây hiệu lực
[Cấp 3]: AoE 15×15 ô, 240 giây hiệu lực

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.