Adoramus

Cấp độ tối đa: 10

Tấn công một mục tiêu cùng các đối tượng đứng gần bằng luồng ánh sáng từ các vị thần, gây sát thương thuộc tính Thánh và khiến các mục tiêu có tỉ lệ bị giảm AGI và giảm tầm nhìn.
Không tiêu hao gemstone khi đứng cạnh một nhân vật khác cũng thuộc nghề Tu sĩ nhưng sẽ tiêu hao SP từ người đó.
Không nhận sát thương nếu đối phương đang đứng trong vùng Land Protector.
Tiêu hao 1 Blue Gemstone.

[Cấp 1]: 400% MATK, AoE 7×7 ô
[Cấp 2]: 470% MATK, AoE 7×7 ô
[Cấp 3]: 540% MATK, AoE 7×7 ô
[Cấp 4]: 610% MATK, AoE 7×7 ô
[Cấp 5]: 680% MATK, AoE 7×7 ô
[Cấp 6]: 750% MATK, AoE 7×7 ô
[Cấp 7]: 820% MATK, AoE 11×11 ô
[Cấp 8]: 890% MATK, AoE 11×11 ô
[Cấp 9]: 960% MATK, AoE 11×11 ô
[Cấp 10]: 1030% MATK, AoE 11×11 ô

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.