Cross Ripper Slasher

Cấp độ tối đa: 5

Guillotine Cross lợi dụng gia tốc trong khi xoay để phóng dao vào một mục tiêu đứng ở xa, gây sát thương bất ngờ.
Chỉ có thể sử dụng khi tích lũy được vòng xoay từ Rolling Cutter và không bị tính lại từ đầu khi đã thi triển.
Sát thương tăng theo Base Level, AGI và số vòng xoay hiện có.

[Cấp 1]: 80% sát thương, tầm ném 9 ô
[Cấp 2]: 160% sát thương, tầm ném 10 ô
[Cấp 3]: 240% sát thương, tầm ném 11 ô
[Cấp 4]: 320% sát thương, tầm ném 12 ô
[Cấp 5]: 400% sát thương, tầm ném 13 ô

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.