Counter Slash

Cấp độ tối đa: 10

Khi đang trong trạng thái Phản đòn, có thể bất ngờ đánh trả bằng Counter Slash, gây sát thương xuyên giáp lên tất cả đối thủ xung quanh.
Cấp độ nhân vật, cấp độ nghề và AGI ảnh hưởng đến sát thương gây ra.

[Cấp 1]: 450% sát thương
[Cấp 2]: 600% sát thương
[Cấp 3]: 750% sát thương
[Cấp 4]: 900% sát thương
[Cấp 5]: 1050% sát thương
[Cấp 6]: 1200% sát thương
[Cấp 7]: 1350% sát thương
[Cấp 8]: 1500% sát thương
[Cấp 9]: 1650% sát thương
[Cấp 10]: 1800% sát thương

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.