Weapon Blocking

Cấp độ tối đa: 5

Trong 3 phút, có tỉ lệ chống đỡ được một đòn tấn công vật lý của đối thủ. Một khi đỡ đòn thành công sẽ có trạng thái Phản đòn trong 10 giây
Có thể sử dụng Counter Slash hoặc Weapon Crush khi đang có trạng thái Phản đòn.
Liên tục tiêu hao SP trong thời gian hiệu lực. Hiệu ứng sẽ bị hủy nếu thi triển lại kỹ năng.

[Cấp 1]: 12% đỡ đòn thành công
[Cấp 2]: 14% đỡ đòn thành công
[Cấp 3]: 16% đỡ đòn thành công
[Cấp 4]: 18% đỡ đòn thành công
[Cấp 5]: 20% đỡ đòn thành công

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.