Ignition Break

Cấp độ tối đa: 5

Giáng vũ khí xuống đất tạo ra vụ nổ chấn động gây sát thương lên tất cả kẻ địch đứng xung quanh nhân vật.
Có tỉ lệ khiến đòn tấn công tiếp theo gây sát thương tăng đột biến.

[Cấp 1]: 450% sát thương
[Cấp 2]: 900% sát thương
[Cấp 3]: 1350% sát thương
[Cấp 4]: 1800% sát thương
[Cấp 5]: 2250% sát thương

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.