Wind Cutter

Cấp độ tối đa: 5

Vung vũ khí và gây sát thương lên các mục tiêu đứng xung quanh.
Thuộc tính tùy theo thuộc tính của vũ khí.
Khi sử dụng Kiếm một tay, gây 1 đòn sát thương.
Khi sử dụng Kiếm hai tay, gây 2 đòn sát thương và bỏ qua DEF của đối thủ.
Khi sử dụng Thương một tay hoặc hai tay, sát thương trở thành sát thương tầm xa.

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.