Hundred Spear

Cấp độ tối đa: 10

Kỹ năng riêng biệt của vũ khí Thương.
Phóng Thương vào một mục tiêu, mũi thương sẽ phân ra thành nhiều mũo thương khác.
Kỹ năng gây thêm sát thương khi thành thạo Spiral Pierce.
Kỹ năng có tầm tấn công xa 7 ô.

[Cấp 1]: 800% sát thương, AoE 3×3 ô.
[Cấp 2]: 760% sát thương, AoE 3×3 ô.
[Cấp 3]: 840% sát thương, AoE 3×3 ô.
[Cấp 4]: 920% sát thương, AoE 3×3 ô.
[Cấp 5]: 1000% sát thương, AoE 5×5 ô.
[Cấp 6]: 1080% sát thương, AoE 5×5 ô.
[Cấp 7]: 1160% sát thương, AoE 5×5 ô.
[Cấp 8]: 1240% sát thương, AoE 5×5 ô.
[Cấp 9]: 1320% sát thương, AoE 7×7 ô.
[Cấp 10]: 1400% sát thương, AoE 7×7 ô.

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.