Death Bound

Cấp độ tối đa: 10

Khuếch đại và phản sát thương vật lý nhận được ngược lại kẻ địch.
Mục tiêu nhận 70% sát thương khuếch đại, bản thân nhận 30% sát thương còn lại.
Nhân vật phải đối mặt với mục tiêu đang tấn công. Các kỹ năng Tấn công không thể bị phản ngược.
Không có tác dụng đối với Trùm.

[Cấp 1]: Khuếch đại 600% sát thương
[Cấp 2]: Khuếch đại 700% sát thương
[Cấp 3]: Khuếch đại 800% sát thương
[Cấp 4]: Khuếch đại 900% sát thương
[Cấp 5]: Khuếch đại 1000% sát thương
[Cấp 6]: Khuếch đại 1100% sát thương
[Cấp 7]: Khuếch đại 1200% sát thương
[Cấp 8]: Khuếch đại 1300% sát thương
[Cấp 9]: Khuếch đại 1400% sát thương
[Cấp 10]: Khuếch đại 1500% sát thương

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.