Enchant Blade

Cấp độ tối đa: 10

Cường hóa lưỡi gươm bằng phép thuật, cho phép RK gây thêm sát thương phép thuật cùng với sát thương vật lý trong 5 phút.
Sát thương tăng theo Base Level.
Sát thương tăng theo INT gốc.

[Cấp 1]: MATK +120
[Cấp 2]: MATK +140
[Cấp 3]: MATK +160
[Cấp 4]: MATK +180
[Cấp 5]: MATK +200
[Cấp 6]: MATK +220
[Cấp 7]: MATK +240
[Cấp 8]: MATK +260
[Cấp 9]: MATK +280
[Cấp 10]: MATK +300

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.