Fire Wall

Cấp độ tối đa: 10

Tạo một bức tường lửa, ngăn chặn bất kì ai muốn bước qua và gây sát thương cho bất kì ai chạm phải.
Thời gian tồn tại và số lần ngăn chặn của tường lửa tùy thuộc vào cấp độ kỹ năng. Có thể tạo ra tối đa 3 bức tường.

[Cấp 1]: 5 giây tồn tại, 3 lần ngăn chặn.
[Cấp 2]: 6 giây tồn tại, 4 lần ngăn chặn.
[Cấp 3]: 7 giây tồn tại, 5 lần ngăn chặn.
[Cấp 4]: 8 giây tồn tại, 6 lần ngăn chặn.
[Cấp 5]: 9 giây tồn tại, 7 lần ngăn chặn.
[Cấp 6]: 10 giây tồn tại, 8 lần ngăn chặn.
[Cấp 7]: 11 giây tồn tại, 9 lần ngăn chặn.
[Cấp 8]: 12 giây tồn tại, 10 lần ngăn chặn.
[Cấp 9]: 13 giây tồn tại, 11 lần ngăn chặn.
[Cấp 10]: 14 giây tồn tại, 12 lần ngăn chặn.

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.