Frost Diver

Cấp độ tối đa: 10

Phóng một dải băng sắc nhọn tấn công đối phương, có tỉ lệ gây ra trạng thái đóng băng.
Gây sát thương phép thuật thuộc tính Nước.

[Cấp 1]: 25 SP, có 38% dính đóng băng.
[Cấp 2]: 24 SP, có 41% dính đóng băng.
[Cấp 3]: 23 SP, có 44% dính đóng băng.
[Cấp 4]: 22 SP, có 47% dính đóng băng.
[Cấp 5]: 21 SP, có 50% dính đóng băng.
[Cấp 6]: 20 SP, có 53% dính đóng băng.
[Cấp 7]: 19 SP, có 56% dính đóng băng.
[Cấp 8]: 18 SP, có 59% dính đóng băng.
[Cấp 9]: 17 SP, có 62% dính đóng băng.
[Cấp 10]: 16 SP, có 65% dính đóng băng.

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.