Venom Dust

Cấp độ tối đa: 10

Gây ô nhiễm một vùng nhỏ bằng làn bụi độc trong một khoảng thời gian, các đối tượng tiếp xúc sẽ bị trạng thái Độc.
Tiêu hao 1 Red Gemstone mỗi lần thi triển.

[Cấp 1]: 5 giây hiệu lực
[Cấp 2]: 10 giây hiệu lực
[Cấp 3]: 15 giây hiệu lực
[Cấp 4]: 20 giây hiệu lực
[Cấp 5]: 25 giây hiệu lực
[Cấp 6]: 30 giây hiệu lực
[Cấp 7]: 35 giây hiệu lực
[Cấp 8]: 40 giây hiệu lực
[Cấp 9]: 45 giây hiệu lực
[Cấp 10]: 50 giây hiệu lực

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.