Cold Bolt

Cấp độ tối đa: 10

Gọi những tia băng tấn công đối phương.
Gây ra 100% sát thương phép thuật mang thuộc tính Nước (Water).
Lượng SP tiêu hao tùy theo cấp độ kỹ năng.

[Cấp 1]: 12 SP, 1 tia băng.
[Cấp 2]: 14 SP, 2 tia băng.
[Cấp 3]: 16 SP, 3 tia băng.
[Cấp 4]: 18 SP, 4 tia băng.
[Cấp 5]: 20 SP, 5 tia băng.
[Cấp 6]: 22 SP, 6 tia băng.
[Cấp 7]: 24 SP, 7 tia băng.
[Cấp 8]: 26 SP, 8 tia băng.
[Cấp 9]: 28 SP, 9 tia băng.
[Cấp 10]: 30 SP, 10 tia băng.

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.