Sonic Blow

Cấp độ tối đa: 10

Đột kích một mục tiêu bằng nhiều nhát chém tốc độ bằng Katar, có tỉ lệ khiến đối thủ bị choáng.
Sát thương tăng gấp đôi nếu lượng HP của quái vật thấp hơn 50% MaxHP.
Vũ khí yêu cầu: Katar.

[Cấp 1]: 300% ATK, 12% gây choáng.
[Cấp 2]: 400% ATK, 14% gây choáng.
[Cấp 3]: 500% ATK, 16% gây choáng.
[Cấp 4]: 600% ATK, 18% gây choáng.
[Cấp 5]: 700% ATK, 20% gây choáng.
[Cấp 6]: 800% ATK, 22% gây choáng.
[Cấp 7]: 900% ATK, 24% gây choáng.
[Cấp 8]: 1000% ATK, 26% gây choáng.
[Cấp 9]: 1100% ATK, 28% gây choáng.
[Cấp 10]: 1200% ATK, 30% gây choáng.

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.