Soul Strike

Cấp độ tối đa: 10

Điều khiển khối năng lượng linh hồn và tấn công đối phương.
Kỹ năng này tăng thêm sát thương lên các quái vật có thuộc tính Thây ma (Undead).

[Cấp 1]: 18 SP, 1 khối năng lượng.
[Cấp 2]: 14 SP, 1 khối năng lượng.
[Cấp 3]: 24 SP, 2 khối năng lượng.
[Cấp 4]: 20 SP, 2 khối năng lượng.
[Cấp 5]: 30 SP, 3 khối năng lượng.
[Cấp 6]: 26 SP, 3 khối năng lượng.
[Cấp 7]: 36 SP, 4 khối năng lượng.
[Cấp 8]: 32 SP, 4 khối năng lượng.
[Cấp 9]: 42 SP, 5 khối năng lượng.
[Cấp 10]: 38 SP, 5 khối năng lượng.

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.