Claymore Trap

Cấp độ tối đa: 5

Đặt một loại bẫy nổ, sau khi đối phương đạp trúng sẽ phát nổ với sát thương thuộc tính Lửa và bỏ qua giáp của các đối tượng bị ảnh hưởng do bẫy.
Tiêu hao 2 Trap mỗi lần đặt bẫy.

[Cấp 1]: Tồn tại trong 20 giây
[Cấp 2]: Tồn tại trong 40 giây
[Cấp 3]: Tồn tại trong 60 giây
[Cấp 4]: Tồn tại trong 80 giây
[Cấp 5]: Tồn tại trong 100 giây

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.