Land Mine

Cấp độ tối đa: 5

Đặt một loại bẫy nổ, sau khi đối phương đạp trúng sẽ phát nổ với sát thương thuộc tính Đất và bỏ qua giáp của các đối tượng bị ảnh hưởng do bẫy.
Tiêu hao 1 Trap.

[Cấp 1]: Sát thương 50%, 200 giây hiệu lực
[Cấp 2]: Sát thương 75%, 160 giây hiệu lực
[Cấp 3]: Sát thương 100%, 120 giây hiệu lực
[Cấp 4]: Sát thương 125%, 80 giây hiệu lực
[Cấp 5]: Sát thương 150%, 40 giây hiệu lực

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.