Skid Trap

Cấp độ tối đa: 5

Đặt một loại bẫy làm đối thủ khi đạp vào sẽ trượt theo hướng trước mặt của nhân vật lúc đặt bẫy.
Tiêu hao 1 Trap mỗi lần đặt bẫy.

[Cấp độ.1]: Trượt xa 6 ô, hiệu lực 300 giây
[Cấp độ.2]: Trượt xa 7 ô, hiệu lực 240 giây
[Cấp độ.3]: Trượt xa 8 ô, hiệu lực 180 giây
[Cấp độ.4]: Trượt xa 9 ô, hiệu lực 120 giây
[Cấp độ.5]: Trượt xa 10 ô, hiệu lực 60 giây

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.