Maximize Power

Cấp độ tối đa: 5

Khuếch đại sức mạnh của vũ khí để luôn gây ra sát thương cao nhất cho mỗi đòn đánh.
Rút SP liên tục để duy trì trạng thái. Có thể tắt trạng thái bằng cách thi triển lại.

[Cấp 1]: Rút 1 SP mỗi giây
[Cấp 2]: Rút 1 SP mỗi 2 giây
[Cấp 3]: Rút 1 SP mỗi 3 giây
[Cấp 4]: Rút 1 SP mỗi 4 giây
[Cấp 5]: Rút 1 SP mỗi 5 giây

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.