Power Thrust

Cấp độ tối đa: 5

Tăng cường sức mạnh cho bản thân và đồng đội. Lượng sát thương tăng thêm cho bản thân và đồng đội không như nhau.

[Cấp 1]: Bản thân: ATK +5%, tổ đội: ATK +5%.
[Cấp 2]: Bản thân: ATK +10%, tổ đội: ATK +5%
[Cấp 3]: Bản thân: ATK +15%, tổ đội: ATK +10%
[Cấp 4]: Bản thân: ATK +20%, tổ đội: ATK +10%
[Cấp 5]: Bản thân: ATK +25%, tổ đội: ATK +15%

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.