Napalm Beat

Cấp độ tối đa: 10

Tấn công đối thủ từ xa bằng siêu năng lực ngoại cảm. Đòn tấn công cũng gây sát thương cho các mục tiêu đứng gần và mang thuộc tính Hồn ma (Ghost).
Lượng SP tiêu hao tùy theo cấp độ kỹ năng.

[Cấp 1]: 9 SP, 80% sát thương.
[Cấp 2]: 9 SP, 90% sát thương.
[Cấp 3]: 9 SP, 100% sát thương.
[Cấp 4]: 12 SP, 110% sát thương.
[Cấp 5]: 12 SP, 120% sát thương.
[Cấp 6]: 12 SP, 130% sát thương.
[Cấp 7]: 15 SP, 140% sát thương.
[Cấp 8]: 15 SP, 150% sát thương.
[Cấp 9]: 15 SP, 160% sát thương.
[Cấp 10]: 18 SP, 170% sát thương.

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.