Repair Weapon

Cấp độ tối đa: 1

Sửa chữa các vũ khí và áo giáp bị hư hỏng. Cấp độ của vũ khí yêu cầu các nguyên liệu khác nhau.
Tên của các vũ khí bị hỏng sẽ có màu đỏ.

Sửa chữa áo giáp: Steel
Vũ khí cấp 1: Iron Ore
Vũ khí cấp 2: Iron
Vũ khí cấp 3: Steel
Vũ khí cấp 4: Rough Oridecon

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.