Redemptio

Cấp độ tối đa: 1

Hy sinh bản thân để hồi sinh cho toàn bộ thành viên tổ đội có trong màn hình của nhân vật, hồi phục 50% MaxHP cho mỗi người sau khi hồi sinh.
Lượng EXP bị mất do tử nạn của các thành viên sẽ giảm nếu có nhiều người được đồi sinh.
Không thể thi triển nếu lượng EXP Cấp độ của nhân vật không đủ 1%.

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.