Create Elemental Converter

Cấp độ tối đa: 1

Tạo 1 cuộn giấy thay đổi thuộc tính (Elemental Converter) từ các nguyên liệu phù hợp.
Cuộn giấy này sẽ tạm thời thay đổi thuộc tính cho các đòn tấn công của người sử dụng trong 3 phút.
Nguyên liệu yêu cầu để tạo các Elemental Converter, mỗi loại đều cần 1 Blank Scroll:
Thuộc tính Lửa: 3 Scorpion Tail
Thuộc tính Đất: 3 Horn
Thuộc tính Gió: 3 Rainbow Shell
Thuộc tính Nước: 3 Snail Shell

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.