Laphine Craftsman

Nhiệm vụ hằng ngày để nhận EXP và Splendide Coin. Có thể làm lại sau 24 giờ.

Yêu cầu của nhiệm vụ

BASE

70

x15

Crystalized Teardrop Crystalized Teardrop

x15

Fluorescent Liquid Fluorescent Liquid

Đã làm

Tới bước 6 của Two Tribes

Phần thưởng

BASE

30,000

JOB

30,000

x3

Splendide Coin Splendide Coin

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.