Hầm ngục Ayothaya

Nhiệm vụ mở đường vào hầm ngụ của thành phố Ayothaya (Ayothaya Dungeon), tại hầm ngục này bạn có thể gặp những quái vật như Kraben, Tamruan và MVP Lady Tanee.

Yêu cầu của nhiệm vụ

Phần thưởng

x1

Holy Threads Holy Threads

x1

Holier Threads Holier Threads

x1

Old Blue Box Old Blue Box

Mở

Hầm ngục Ayothaya

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.