Eclage Entrance

Hoàn thành nhiệm vụ để được vào làng Eclage.

Yêu cầu của nhiệm vụ

Không có yêu cầu nào

Phần thưởng

Vào

Eclage

 • Bước 1:

  Tới tân thế giới, nói chuyện với Teleport Cat No.3 (spl_fild02 50/242).

  • “Entrance to Mora.”

  Sau đó nói chuyện với Security Guard (ecl_fild01 100/323).

  • “Fill out the forms.”
  • Viết tên nghề nghiệp và cấp độ của bạn.

 • Bước 2:

  Nói chuyện 2 lần với Immigration Officer (ecl_fild01 110/319).

 • Bước 3:

  Quay lại nói chuyện với Security Guard (ecl_fild01 100/323).

  Bây giờ bạn có thể ra vào làng Eclage thoải mái.

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.