Tới Đảo rùa (Turtle Island)

Tại Đảo rùa bạn có thể tìm thấy cái quái vật như: Dragon Tail, Spring Rabbit, Pest, Frezzer, Solider, Permeter, Assaulter, Heater và MVP Turtle General.

Yêu cầu của nhiệm vụ

Không có yêu cầu nào

Phần thưởng

Mở

Đảo rùa

 • Bước 1:

  Tại thành phố Alberta, nói chuyện với Granpa (alberta_in 23/103)

  Chọn: “How can I get there?”

 • Bước 2:

  Bây giờ bạn có thể tới Đảo rùa bằng cách nói chuyện với Sailor (alberta 244/117).

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.