Tổng hợp rương Kachua của tất cả các kỳ.

Tổng hợp những vật phẩm bạn có thể mở ra từ rương kho báu Kachua của kỳ 1 (12/08/2021 – 24/08/2021).

Tổng hợp những vật phẩm bạn có thể mở ra từ rương kho báu Kachua của kỳ 2 (24/08/2021 – 23/09/2021).

Tổng hợp những vật phẩm bạn có thể mở ra từ rương kho báu Kachua của kỳ 3 (23/09/2021 – 19/10/2021).

Tổng hợp những vật phẩm bạn có thể mở ra từ rương kho báu Kachua của kỳ 4 (19/10/2021 – 16/11/2021).

Tổng hợp những vật phẩm bạn có thể mở ra từ rương kho báu Kachua của kỳ 5 (16/11/2021 – 14/12/2021).

Tổng hợp những vật phẩm bạn có thể mở ra từ rương kho báu Kachua của kỳ 6 (14/12/2021 – 11/01/2022).

Tổng hợp những vật phẩm bạn có thể mở ra từ rương kho báu Kachua của kỳ 7 (11/01/2022 – 08/02/2022).

Tổng hợp những vật phẩm bạn có thể mở ra từ rương kho báu Kachua của kỳ 8 (08/02/2022 – 08/03/2022).

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.