Meteor Storm

Cấp độ tối đa: 10

Xuất hiện một vụ rơi thiên thạch tại một khu vực, gây sát thương bất cứ ai đứng bên trong hoặc bị thiên thạch rơi trúng.

[Cấp 1]: 20 SP, 1 đòn, 2 thiên thạch.
[Cấp 2]: 24 SP, 1 đòn, 3 thiên thạch.
[Cấp 3]: 30 SP, 2 đòn, 3 thiên thạch.
[Cấp 4]: 34 SP, 2 đòn, 4 thiên thạch.
[Cấp 5]: 40 SP, 3 đòn, 4 thiên thạch.
[Cấp 6]: 44 SP, 3 đòn, 5 thiên thạch.
[Cấp 7]: 50 SP, 4 đòn, 5 thiên thạch.
[Cấp 8]: 54 SP, 4 đòn, 6 thiên thạch.
[Cấp 9]: 60 SP, 5 đòn, 6 thiên thạch.
[Cấp 10]: 64 SP, 5 đòn, 7 thiên thạch.

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.