Poison Mist

Cấp độ tối đa: 5

Xả một làn khói độc một vùng, liên tục gây sát thương thuộc tính Độc và bị Lóa khi đứng bên trong làn khói.
Chỉ tạo được một khói độc mỗi lần.

[Cấp 1]: 20% bị lóa, khói độc tồn tại 12 giây
[Cấp 2]: 30% bị lóa, khói độc tồn tại 14 giây
[Cấp 3]: 40% bị lóa, khói độc tồn tại 16 giây
[Cấp 4]: 50% bị lóa, khói độc tồn tại 18 giây
[Cấp 5]: 60% bị lóa, khói độc tồn tại 20 giây

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.