Lex Divina

Cấp độ tối đa: 10

Làm mục tiêu bị câm lặng, khiến đối tượng tạm thời không thể sử dụng bất kì kỹ năng nào trong một khoảng thời gian
Nếu đối tượng đã bị câm lặng, kỹ năng sẽ làm mất trạng thái này.

[Cấp 1]: Tiêu hao 20 SP, 30 giây hiệu lực.
[Cấp 2]: Tiêu hao 20 SP, 35 giây hiệu lực.
[Cấp 3]: Tiêu hao 20 SP, 40 giây hiệu lực.
[Cấp 4]: Tiêu hao 20 SP, 45 giây hiệu lực.
[Cấp 5]: Tiêu hao 20 SP, 50 giây hiệu lực.
[Cấp 6]: Tiêu hao 18 SP, 60 giây hiệu lực.
[Cấp 7]: Tiêu hao 16 SP, 60 giây hiệu lực.
[Cấp 8]: Tiêu hao 14 SP, 60 giây hiệu lực.
[Cấp 9]: Tiêu hao 12 SP, 60 giây hiệu lực.
[Cấp 10]: Tiêu hao 10 SP, 60 giây hiệu lực.

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.