Full Throttle

Cấp độ tối đa: 5

Vượt qua giới hạn cơ thể, hi sinh SP để tăng hết lực sức mạnh bản thân trong 1 khoảng thời gian.
Nhân vật sẽ gần như kiệt sức khi hết thời gian hiệu lực.
Khi kích hoạt, HP được hồi phục hoàn toàn, tăng tốc độ đánh và di chuyển, tất cả điểm kỹ năng (All stats) +20% và rút 1 lượng SP mỗi giây.
Sau khi hết thời gian hiệu lực, nhân vật có trạng thái Rebound, tốc độ đánh và di chuyển sẽ giảm đáng kể và ngừng hồi phục HP/SP tự nhiên.
Kỹ năng không thể bị mất bởi Dispell.

[Cấp 1]: Hiệu lực 10 giây, rút 6% MaxSP/giây
[Cấp 2]: Hiệu lực 15 giây, rút 4% MaxSP/giây
[Cấp 3]: Hiệu lực 20 giây, rút 3% MaxSP/giây
[Cấp 4]: Hiệu lực 25 giây, rút 2% MaxSP/giây
[Cấp 5]: Hiệu lực 30 giây, rút 1% MaxSP/giây

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.