Mammonite

Cấp độ tối đa: 10

Vung một lượng tiền đồng, gây sát thương lên một mục tiêu.
Lượng tiền vung ra càng cao, sát thương càng lớn.

[Cấp 1]: 150% sát thương, tiêu hao 100 zeny.
[Cấp 2]: 200% sát thương, tiêu hao 200 zeny.
[Cấp 3]: 250% sát thương, tiêu hao 300 zeny.
[Cấp 4]: 300% sát thương, tiêu hao 400 zeny.
[Cấp 5]: 350% sát thương, tiêu hao 500 zeny.
[Cấp 6]: 400% sát thương, tiêu hao 600 zeny.
[Cấp 7]: 450% sát thương, tiêu hao 700 zeny.
[Cấp 8]: 500% sát thương, tiêu hao 800 zeny.
[Cấp 9]: 550% sát thương, tiêu hao 900 zeny.
[Cấp 10]: 600% sát thương, tiêu hao 1,000 zeny.

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.