Pure Soul

Cấp độ tối đa: 5

Tập trung tâm trí và hấp thụ linh khí của đất trời, bất động trong 10 giây để nhanh chóng hồi phục sinh lực cho cơ thể.
Có thể sử dụng kỹ năng.
Có tỉ lệ né được đòn đánh của đối phương, nhưng nếu nhận sát thương thì trạng thái Pure Soul sẽ mất.

[LV 1]: Hồi 2% HP / 1% SP mỗi giây
[LV 2]: Hồi 4% HP / 2% SP mỗi giây
[LV 3]: Hồi 6% HP / 3% SP mỗi giây
[LV 4]: Hồi 8% HP / 4% SP mỗi giây
[LV 5]: Hồi 10% HP / 5% SP mỗi giây

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.