Electric Walk

Cấp độ tối đa: 5

Trong vòng 12 giây sau khi kích hoạt, điện sẽ xuất hiện sau mỗi bước chân của Sorcerer, gây sát thương thuộc tính Gió cho bất kì ai bước lên.
Cấp độ kỹ năng ảnh hưởng đến sát thương và số ô tối đa xuất hiện sét.

[Cấp 1]: Tối đa 8 ô
[Cấp 2]: Tối đa 10 ô
[Cấp 3]: Tối đa 12 ô
[Cấp 4]: Tối đa 14 ô
[Cấp 5]: Tối đa 16 ô

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.