Over Brand

Cấp độ tối đa: 5

Giáng thương xuống mặt đất thành hình chữ thập, gây sát thương đâm xuyên lên tất cả mục tiêu trong vùng 7×7.
Sát thương tăng thêm nếu trong trạng thái Overbrand Ready.
Sát thương tăng bởi Base Level, STR và DEX.
Vũ khí yêu cầu: Thương.

[Cấp 1]: Sát thương 300% / Overbrand Ready: 450%
[Cấp 2]: Sát thương 600% / Overbrand Ready: 900%
[Cấp 3]: Sát thương 900% / Overbrand Ready: 1350%
[Cấp 4]: Sát thương 1200% / Overbrand Ready: 1800%
[Cấp 5]: Sát thương 1500% / Overbrand Ready: 2250%

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.