Strip Accessory

Cấp độ tối đa: 5

Lột toàn bộ trang sức đang đeo của một đối tượng và tạm thời ngăn không cho đeo lại khi đang giao đấu trong bản đồ PvP.
Khi áp dụng lên quái vật, làm giảm 20% INT, DEX và LUK của chúng trong 1 khoảng thời gian.

[Cấp 1]: 14% lột trang sức, hiệu lực 60 giây
[Cấp 2]: 16% lột trang sức, hiệu lực 60 giây
[Cấp 3]: 18% lột trang sức, hiệu lực 60 giây
[Cấp 4]: 20% lột trang sức, hiệu lực 60 giây
[Cấp 5]: 22% lột trang sức, hiệu lực 60 giây

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.