Body Painting

Cấp độ tối đa: 5

Tạt sơn xung quanh nhân vật để phát hiện các đối tượng nào đang tàng hình.
Khi dính phải sơn chúng sẽ có tỉ lệ bị Lóa và giảm tốc độ tấn công.
Yêu cầu có 1 Paint Brush và tiêu hao 1 Surface Paint mỗi lần tạt.

[Cấp 1]: 55% bị lóa, 25% bị giảm ASPD trong 5 giây
[Cấp 2]: 57% bị lóa, 35% bị giảm ASPD trong 9 giây
[Cấp 4]: 61% bị lóa, 40% bị giảm ASPD trong 11 giây
[Cấp 5]: 63% bị lóa, 45% bị giảm ASPD trong 13 giây

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.