Cold Slower

Cấp độ tối đa: 3

Bắn đạn làm đóng băng nhanh chóng một mục tiêu cùng với tất cả đổi tượng trong tầm sát thương.
Có tỉ lệ làm chúng bị Đóng Băng (Frozen) hoặc Lạnh Giá (Freezing) hoặc cả hai.
Tiêu hao 1 Liquid Condensed Bullet và 1 Mado Gear Fuel.

[Cấp 1]: 600% sát thương Nước, 5×5 AoE
[Cấp 2]: 900% sát thương Nước, 7×7 AoE
[Cấp 3]: 1200% sát thương Nước, 9×9 AoE

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.