Praefatio

Cấp độ tối đa: 10

Thi triển Kyrie Eleison lên tất cả thành viên tổ đội có trong màn hình nhân vật.
Khả năng phòng thủ của vòng tăng lên khi có nhiều thành viên trong tổ đội.

[Cấp 1]: Chặn 7 lần đánh
[Cấp 2]: Chặn 8 lần đánh
[Cấp 3]: Chặn 9 lần đánh
[Cấp 4]: Chặn 10 lần đánh
[Cấp 5]: Chặn 11 lần đánh
[Cấp 6]: Chặn 12 lần đánh
[Cấp 7]: Chặn 13 lần đánh
[Cấp 8]: Chặn 14 lần đánh
[Cấp 9]: Chặn 15 lần đánh
[Cấp 10]: Chặn 16 lần đánh

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.